คณะผู้จัดทำวารสาร


ที่ปรึกษา

ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

บรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กองบรรณาธิการ

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พันธเสน มหาวิทยาลังรังสิต

4. ศาสตราจารย์ ชวน เพชรแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

5. รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

6. รองศาสตราจารย์ ดร.วาณี ชัยวัฒนสิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะกรรมการบริหารวารสาร

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขชาวนา

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์

3. ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล

4. นางอัมพร ไชยศร

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ วันลา

6. นางสาวปทิตตา บุญอินทร์

ฝ่ายจัดการ

1. ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ วันลา

3. นางอัมพร ไชยศร

4. นางสาวสำอางค์ ชูศรี

5. นายเรวัตะ กิจจานุลักษ์

6. นางปัทมา ชคัตตรัย

7. นางวันวิสา ใบบัว

8. นางสาวปทิตตา บุญอินทร์

9. นางสาวสุนันทา แก้วสอาด