ข้อกำหนดการเตรียมต้นฉบับ


1). ข้อกำหนดการเตรียมต้นฉบับ Download
2). file template ต้นฉบับการเขียนบทความ Downloadประกาศ เรื่อง การปรับอัตราค่าธรรมเนียมสมัครลงตีพิมพ์


เนื่องด้วยคณะกรรมการบริหารวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดประชุม เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการบริหารวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จึงได้ปรับหลักเกณฑ์ต่างๆดังนี้

๑. ดำเนินการปรับเพิ่มจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (Peer Reviewer) จาก ๒ คน เป็นจำนวน ๓ คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งหมด

๒. ปรับเพิ่มการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่อยู่ในฐานข้อมูลดัชนีวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ ๒ จากจำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท เพิ่มเป็นจำนวนเงิน ๓,๕๐๐ บาท