กำหนดการรับพิจารณาบทความ


การรับพิจารณาบทความ

1. การรับบทความวิชาการ ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดรับบทความ ทางระบบออนไลน์เท่านั้น โดยสามารถเข้า โดยการติดต่อทาง เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย และ คลิก ที่รูปภาพวารสารด้านขวามือล่างสุด หรือ อีกวิธีหนึ่ง คือ Online Journal System (OJS) : journal.kru.ac.th

2. คลิก ข้อความทางด้านซ้าย เลือก การส่งผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

3. กำหนดการรับบทความมี 2 ช่วงเวลา สัมพันธ์กับการออกวารสารฯ 2 ฉบับ คือ

ฉบับที่ 1 การเปิดระบบเพื่อส่งบทความเริ่มระหว่าง เดือน มกราคม - เดือน เมษายน

ฉบับที่ 2 การเปิดระบบส่งบทความเริ่มระหว่าง เดือน กรกฎาคม - เดือน ตุลาคม

** หมายเหตุ ** อาจมีการปิดระบบเร็วกว่าเดิมหากมีวารสารครบถ้วน พร้อมตีพิมพ์แล้ว

4. การรับบทความ ทางฝ่ายจัดทำวารสารจะรับบทความจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัย และจากบุคคล ภายนอกมหาวิทยาลัย บุคคลทั่วไป และ บทความรับเชิญ

5. ผู้ส่งบทความ ผู้ส่งจะต้องกรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน และกดยืนยัน ระบบจะสำเนาข้อมูลเปิดให้ส่ง ไฟล์เอกสาร โดยจะต้องUpload File บันทึกชื่อไฟล์จะต้องเป็น ภาษาอังกฤษ.doc ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 97-2003 เท่านั้น

6. ผู้ส่งบทความ พิมพ์ สำเนายืนยันการส่งบทความ โดยจะมีลำดับเลขที่ รับบทความไว้เป็นหลักฐาน

7. ชำระค่าธรรมเนียม การลงวารสาร โดยโอนเงินเข้าบัญชี

- บัญชี ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กาญจนบุรี บัญชีเลขที่ 713-0-6-3225-9

- ชื่อบัญชี “วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี”

- พร้อมส่งเอกสารการโอนเงิน และ แผ่น ซีดี (CD) มายัง สถาบันวิจัยและพัฒนา 70 หมู่ 4 ถนนกาญจนบุรี - ไทรโยค ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัด กาญจนบุรี 71190.

** หมายเหตุ ** หากบทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ส่งจะต้องรับผิดชอบและไม่คืนค่าธรรมเนียมวารสาร ให้กับผู้ส่งบทความ

8. หลังจากฝ่ายจัดการได้รับบทความแล้วจะส่งให้คณะกรรมการพิจารณาเบื้องต้นเพื่อหาผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น เป็นผู้อ่าน และพิจารณาบทความวิชาการ ไม่น้อยกว่า 2 ท่านหากบทความที่ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่เป็นเอกฉันท์ ฝ่ายจัดทำวารสารจะดำเนินการจัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี

9. บทความที่จะได้รับการลงตีพิมพ์ในวารสารจะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองตรวจสอบโดยผู้ทรง คุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง ถ้ามีส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ฝ่ายจัดการวารสารจะแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อเจ้าของบทความได้แก้ไขถูกต้องตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว บทความจะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากกองบรรณาธิการเท่านั้น จึงจะนำมาตีพิมพ์ลงในวารสาร และจะต้องเป็นบทความที่ก่อให้เกิดคุณภาพทางวิชาการและการใช้ประโยชน์ หลังจากการตีพิมพ์แล้วเสร็จท่านจะได้รับวารสาร จำนวน 1 ฉบับติดต่อสอบถาม
กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ /ฝ่ายจัดการวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โทร. 034-534 059-60 ต่อ 211,213 โทรสาร 034-534-030.