วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

(Journal of Kanchanaburi Rajabhat University)

วารสารระดับชาติ (TCI) กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2563-2567)

ส่งผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ค้นหางานวิจัย/สร้างสรรค์

วารสารวิชาการรวมเล่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

.. วารสารวิชาการทั้งหมด ..

New

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

349

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
เดือน มกราคม - มิถุนายน 2565

349

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
เดือน กรกฏาคม - ธันวาคม 2564

349

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
เดือน มกราคม - มิถุนายน 2564

349